ترجمه ازدواج، تولد، گواهی مرگ و دیگر قانونی بنین اسناد به Persian + صدور گواهینامه، دفتر اسناد رسمی و حمل و نقل

از آنجا که برخی از سازمان های دولتی نیاز به ترجمه سند به گواهی محضری و، ما می توانیم گواهی و محضر مدارک ترجمه شده به درخواست مشتری. صدور گواهینامه سند، به عنوان وب سایت یکی از مقامات آمریکایی تعریف شده است، به این معناست که ما یک اعلامیه که ما صالح به ترجمه انجام هستند و ترجمه دقیق است وارد سیستم شوید.

ترجمه سند ما می تواند توسط یک دفتر اسناد رسمی محضری، در صورت لزوم، در نتیجه بررسی اعتبار ترجمه.

اسناد گواهی در برنامه های کاربردی برای ثبت نام ازدواج، اجازه اقامت، اجازه کار، مزایای بازنشستگی مورد نیاز، و در بسیاری از موارد دیگر است. همه مدارک ترجمه شده ما ویرایش و ویرایش شده است.

نرخ برای بسیاری از اسناد و مدارک صادر در روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای کشورهای مستقل مشترک المنافع، از جمله اسناد صادر شده در اتحاد جماهیر شوروی سابق ثابت هستند

فرانسوی birth certificate ترجمه گواهی Birth certificate فرانسوی به انگلیسی
$49.99
افزودن به سبد خرید
فرانسوی marriage certificate ترجمه گواهی Marriage certificate فرانسوی به انگلیسی
$49.99
افزودن به سبد خرید
فرانسوی death certificate ترجمه گواهی Death certificate فرانسوی به انگلیسی
$49.99
افزودن به سبد خرید
فرانسوی passport ترجمه گواهی Passport فرانسوی به انگلیسی
$49.99
افزودن به سبد خرید
فرانسوی divorce certificate ترجمه گواهی Divorce certificate فرانسوی به انگلیسی
$49.99
افزودن به سبد خرید